รายชื่อผู้โชคดีได้รับ iPhone 6s จาก กสธท. (รอบ 2) ประจำเดือนมี.ค.-เม.ย. 59

 

   สืบเนื่องในวันประชุมวิชาการและทัศนศึกษาสมาคม ประจำปี 2559 จังหวัดนครพนม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2559 ทางกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กสธท. และได้มีการจับฉลากลุ้นรางวัล iPhone 6s จำนวน 2 รางวัล ประจำรอบเดือนมีนาคม 2559 และเดือนเมษายน 2559 

ดูรายชื่อผู้โชคดี คลิกที่นี่SmileSmile

ประวัติความเป็นมา (กสธท.)

 

logo

 

ประวัติความเป็นมา (กสธท.)

กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

     สืบเนื่องจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้จัดประชุมวิชาการและทัศนศึกษา รุ่นที่1 จังหวัดมุกดาหาร ซินจ่าวเวียดนาม เยือนเวียดนามกลางเมืองมรดกโลกระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีสมาชิก สสธท. เสนอข้อคิดเห็นว่าควรจัดตั้งกองทุน เป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมาคม เพิ่มอีก 1 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันของสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น และเพิ่มสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันนั้น

   กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตามความต้องการ บนความจำเป็นของสมาชิกสหกรณ์จำนวนมาก ที่มีหนี้มากกว่า 1 ล้านบาท เมื่อเสียชีวิตแล้วมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อหนี้ดังกล่าว หากจะประกันชีวิตรายบุคคลค่าใช้จ่ายก็สูงมาก เพื่อเป็นหลักประกันของสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น และเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน เป็นองค์กรที่มิได้ประสงค์จะหาผลกำไร จึงได้หารูปแบบสวัสดิการที่ถูกต้อง เหมาะสมให้แก่สมาชิก สสธท. เพิ่มอีก 1 ล้านบาท โดยสมัครใจ ภายใต้แนวนโยบายแห่งรัฐในการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จึงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย อาศัยอำนาจตามข้อ 43 คณะกรรมการดำเนินการกองทุนได้พิจารณาอนุมัติจัดทำประกันกลุ่ม โดยให้บริษัททรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นนายหน้าประกันชีวิตที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินการให้บริษัทประกันชีวิตชั้นนำระดับประเทศ ในการบริหารสินไหม เพื่อเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์แทนกองทุน ด้วยอัตราเงินสวัสดิการสงเคราะห์จำนวน 1 ล้านบาท

    กองทุนได้ดำเนินการและเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นมา ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสมาชิก 23,280 ราย ด้วยเบี้ยประกันหรือเงินสวัสดิการสงเคราะห์รายปี 2,500 บาท สมาชิกเสียชีวิตทั้งสิ้น 76 ราย มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์หรือเงินสินไหม จำนวน 76 ล้านบาท และในปี 2560 จึงได้ปรับเบี้ยประกันหรือเงินสวัสดิการสงเคราะห์รายปีเป็น 3,250 บาท ตามอัตรามรณะเปรียบเทียบกับจำนวนสมาชิก และได้ปรับอัตราเบี้ยประกันตามจำนวนวันที่คุ้มครอง ซึ่งการคุ้มครองสมาชิกผู้สมัคร กำหนดการสมัครวันที่ 1-20 ของเดือน จะคุ้มครองดังนี้

    1. คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

    2. คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป เมื่อครบ 365 วัน นับจากวันตามข้อ 1 (ยกเว้นการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายต้องเกิน 1 ปี นับจากข้อ 2 จึงจะคุ้มครอง)

    การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิก สสธท. ล้านที่ 1 ได้สมัครด้วยความสมัครใจ และความจำเป็นหรือทำบุญกับเพื่อนสมาชิก ไม่ได้บังคับแต่อย่างใด หากประสงค์จะเพิ่มคุณค่าแห่งชีวิตเพื่อคนที่คุณรัก X2 แล้ว หรือเป็นหลักประกันให้กับสหกรณ์ในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้ำประกันได้

    จึงขอความร่วมมือท่านผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยทั่วประเทศ โปรดให้โอกาสสมาชิกที่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิก สสธท. มาแล้ว อายุไม่เกิน 60 ปี กรณีสมัครพร้อมกันทั้ง สสธท. และ กสธท. อายุไม่เกิน 55 ปี และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงในวันสมัคร เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตแก่คนที่คุรรัก "เมื่อมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2" ถ้วนทั่วทุกคนทั่วประเทศต่อไป

ติดต่อเรา

 logo

 สำนักงานกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.)

เลขที่ 199/8 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-496-1340 ต่อ 110-111 , 092-581-8080 , 092-592-4199  

โทรสาร 02-4087657

Line ID : 0925818080 หรือ Line ID : 0925924199