เนื้อหา

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท.

   กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิต

                  "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี แต่เมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"

นนทนา ปญญา

นางชพร จอยกระจางนางพรพไล ผาผวดอนามยสรนทรนางวนดา คำดนางเสาวนย เบาวรรณ