ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. รอบวาระพิเศษ ประจำปี 2563

   กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2563 วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 กำหนดเปิดรับสมัครสมาชิกในรอบวาระพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563 สำหรับสมาชิก สสธท. ที่มีอายุเกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปีบริบูรณ์ และเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติ ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ประเภทสามัญ สมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ สมทบบุตร และสมทบคู่สมรส เท่านั้น ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. อย่างทั่วถึงโดยสมัครใจ

 คลิกดูประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ในรอบวาระพิเศษ
 คลิกดูระเบียบว่าด้วยกองทุนเพื่อความมั่นคงของ กสธท.