การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ล้านที่ 4 ประจำปี 2566 (เริ่ม 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป)

        ด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566 วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566 ได้มีมติจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ล้านที่ 4 นั้น
        ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย กสธท. ล้านที่ 2 และ กสธท. ล้านที่ 3 เท่านั้น อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อสมัครเป็นสมาชิก กสธท. ล้านที่ 4 โดยสมัครใจ อย่างทั่วถึง 
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตในการรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ล้านที่ 4 รอบที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 25 ธันวาคม 2566 ดังนี้  

 คลิกดูประกาศ

  4