รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิ สสธท. รอบเดือนกันยายน ถึงธันวาคม 2559

     รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  รอบเดือนกันยายน ถึงเดือน ธันวาคม 2559 

ตามที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตามความจำเป็นและความต้องการของสมาชิก และกำหนดข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกพิจารณาและรับทราบ เมื่อวันที่  21 ตุลาคม 2558 เพื่อเพิ่มสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก  สสธท.  อีก 1 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ให้กับสหกรณ์แบ่งเบาภาระผู้ค้ำประกัน ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่งข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2558 และโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์  และประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. และเปิดโอกาสให้สมาชิก  ผู้มีคุณสมบัติ ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเท่านั้น  ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. โดยสมัครใจ อย่างทั่วถึง  ดังนี้

1. กำหนดการรับสมัครสมาชิกและคุ้มครอง  ดังนี้

ประจำรอบเดือน  วันที่รับสมัคร  ค่าสมัครแรกเข้า  *อัตราเงินสวัสดิการ ปีละ  วันที่สหกรณ์ตรวจสอบคุณสมบัติ
และส่งข้อมูลพร้อมเงินให้กองทุน
 **วันที่สมาชิกภาพสมบูรณ์

และส่งข้อมูลพร้อมเงินให้กองทุน

กันยายน 59
 วันที่ 1 - 20 ก.ย. 59  100 บาท   2,500  บาท  21 – 25 ส.ค. 59  วันที่ 1  เมษายน 2560 
ตุลาคม 59
 วันที่ 1 - 20 ต.ค. 59  100 บาท   2,500  บาท  21 – 25 ต.ค. 59  วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 
พฤศจิกายน 59
 วันที่ 1 - 20 พ.ย. 59  100 บาท   2,500  บาท  21 – 25 พ.ย. 59  วันที่ 1 มิถุนายน 2560 
ธันวาคม 59
 วันที่ 1 - 20 ธ.ค. 59  100 บาท   2,500  บาท  21 – 25 ธ.ค. 59  วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 

หมายเหตุ วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไปจนครบ 180 วัน (ยกเว้นกรณีการเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย)

2. คุณสมบัติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

     (1)  เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

                 (2)  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร

                (3)  มีอายุในวันสมัครไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัคร โดยในคราวต่อไปให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด และมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร ในการสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 กรณีอายุของสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. เกิน 80 ปี คณะกรรมการจะพิจารณาขยายความคุ้มครองให้ถึง 99 ปี ในปีต่อไป)

                (4) ผู้สมัครกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. หากสมัคร ตั้งแต่ 1-20 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ เมื่อครบ 180 วัน ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป             

                   จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติในสังกัดท่านได้ทราบโดยทั่วกัน  โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง   และติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขต้นสังกัด หรือเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. นางสาวจุรีพร เตมิยาจล โทรศัพท์ 02 496 1340 , 092 581 8080

  ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัคร กสธท.

download

   ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. 

download