ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

            อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่งข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2560 และโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์ และประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. และเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเท่านั้น ที่มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. โดยสมัครใจอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. จะรับสมัครสมาชิก สสธท. ประเภทสมทบบิดา มารดา เป็นเดือนสุดท้าย และตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (ทุกวันที่ 1-20 ของเดือน) จะรับสมัครสมาชิก กสธท. อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

คลิกดูประกาศ