ประกาศ/มติที่ประชุม

การประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก กสธท.

     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 มีมติให้เชิญชวนท่านที่เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

     เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนสมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) จึงขอเชิญชวนศูนย์ประสานงานทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิ กสธท. โดยสามารถลุ้นรับรางวัลได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 เท่านั้น

คลิกดูประกาศ