ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี กสธท.

     ตามที่ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้ดำเนินการสรรหาหรือสอบคัดเลือก จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

     บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาหรือสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

 คลิกดูประกาศ