ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ กสธท.

    ตามที่ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้ดำเนินการสรรหาหรือสอบคัดเลือกบุคลลเป็นเจ้าหน้าที่ กสธท. จำนวน 2 ตำแหน่ง ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. นั้น 

 

 คลิกดูประกาศ