ประกาศ/มติที่ประชุม

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหมของสมาชิก กสธท.

  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย ให้ครอบครัวสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมติคณะกรรมการดำเนินการ กสธท. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 จึงได้มีมติเห็นชอบกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม สำหรับสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 และ กสธท. ล้านที่ 3 ที่มีอายุตั้งแต่ 86 ปีขึ้นไป หรือจนกว่าจะเสียชีวิต แล้วทายาทจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม จำนวน 1,000,000.- บาท ซึ่งเงื่อนไขความคุ้มครองดังกล่าวนี้ ให้คุ้มครองสมาชิก กสธท. ทั้งสมาชิกรายเก่า และสมาชิกสมัครใหม่ เช่นเดียวกันทุกราย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 คลิกดูประกาศ