ประกาศ/มติที่ประชุม

กำหนดคุณสมบัติการรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 และ ล้านที่ 3 ประเภทสมทบ (คู่สมรส) และประเภทสมทบ (บุตร)

 

      โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย กสธท. ล้านที่ 2 และ กสธท. ล้านที่ 3 ประเภทสมทบ (คู่สมทบ) และประเภทสมทบ (บุตร) ดังนี้

   

 

Arrow download 3 icon  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่