ประกาศ/มติที่ประชุม

เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท.

การเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. และการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์

            ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 9 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 มีมติปรับปรุงแก้ไขและกำหนด ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท.ขึ้นใหม่ และมอบอำนาจ มอบหมายให้ประธานศูนย์ประสานงาน  หรือผู้ได้รับมอบหมายลงนาม  อนุมัติ/ไม่อนุมัติ แทนประธานกรรมการกองทุน และตาม ข้อที่ 5 หากข้าพเจ้าเสียชีวิต ข้าพเจ้ายินยอมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่สหกรณ์ต้นสังกัด เพื่อชำระหนี้ของข้าพเจ้า  (กรณีสหกรณ์ต้นสังกัดเป็นศูนย์ประสานงาน)  และส่วนที่เหลือมอบให้บุคคลตามที่กำหนดไว้ในใบสมัคร  หรือหนังสือเปลี่ยนแปลงของสมาคม  กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัดใดไม่ได้รับเป็นศูนย์ประสานงาน กสธท.  จะโอนเงินสวัสดิการสงเคราะห์ให้กับทายาทสมาชิกโดยตรง

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท.