ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 (วาระพิเศษ) ประจำปี 2565

  ตามที่ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตามความจำเป็นและความต้องการของสมาชิก และกำหนดข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกพิจารณาและรับทราบ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เพื่อเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก สสธท. เพิ่มอีก 1 ล้านบาท รวมทั้งเพื่อเป็นหลักประกันของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเพิ่มขึ้น ให้เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบัน 

  เพื่อการบริหารจัดการกองทุน ให้เหมาะสมกับอัตรามรณะของสมาชิกและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม 2564 มีมติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตในการรับสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 ประจำปี 2565 (วาระพิเศษ) ดังนี้

 

 คลิกดูประกาศ