ประกาศ/มติที่ประชุม

แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

กสธท

คำสั่งกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ที่ 5/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หมวด 10 คณะกรรมการ ข้อ 37 คณะกรรมการผู้ดำเนินการของกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. มีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 9 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการและอุปนายก หรือกรรมการของสมาคมหรือสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. เลือกกันเองให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ และกรรมการของกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11 วันที่ 29 พฤษภาคม 2559ให้ยกเลิกคำสั่ง ที่ 1/2559 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 และเพื่อความเหมาะสมให้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยใหม่ ประกอบด้วย

1. ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย        ประธานกรรมการ

2. นายรัฐสิทธิ์  อินทร์ธรรม       รองประธานกรรมการ คนที่ 1

3. นายแพทย์ชัชวาล  ก่อสกุล    รองประธานกรรมการ คนที่ 2

4. นางอารี  โคตรประทุม         กรรมการ

5. ดร.ธานี  ก่อบุญ                กรรมการ

6. นายสนธิ์  มาสอาด             กรรมการ

7. นายศรายุทธ  สมศรี           กรรมการ

8. นายพรเทพ  ล้อมพรม         กรรมการและเหรัญญิก

9. นางสาวจิดาภา  โรจนวิจิตร   กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์  ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ดำเนินงานและการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนและสมาชิกตามข้อบังคับและระเบียบกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ให้เป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก สสธท. เพิ่มอีกหนึ่งล้านบาท เป็นหลักประกันของสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น

สั่ง ณ วันที่  2 มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

                                                          (ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย)

                                                ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิก

         สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

downloadดาวนโหลด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย