ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท.ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ศูนย์ประสานงาน กสธท. ที่ทำยอดรับสมัครสมาชิกได้ตามเป้าหมายที่ จำนวน 500 ราย และ กสธท. จะมอบรางวัลทองคำหนัก ½ สลึง ให้ศูนย์ประสานงาน กสธท. ตามลำดับดังนี้

  1. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด มีสมาชิกสมัครใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – เดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 508 ราย
  2. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด มีสมาชิกสมัครใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – เดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 504 ราย

ดาวน์โหลดประกาศ