ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท. ได้รับรางวัลทอง(ครั้งที่ 3)

     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ศูนย์ประสานงาน กสธท. ที่ทำยอดรับสมัครสมาชิกได้ตามเป้าหมายที่ จำนวน 500 ราย และ กสธท. จะมอบรางวัลทองคำหนัก ½ สลึง ให้ศูนย์ประสานงาน กสธท. ดังประกาศที่แนบมานี้

ดูประกาศ