ประกาศ/มติที่ประชุม

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ กสธท. ครั้งที่ 2/2560

ด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 และกำหนดข้อบังคับกองทุนเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก รับทราบ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เพื่อเพิ่มสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก สสธท. อีก 1 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ให้กับสหกรณ์แบ่งเบาภาระผู้ค้ำประกัน ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน

                      กสธท.  โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุน ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่ 2/2560ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

คลิดดูรายละเอียดที่นี่