ประกาศ/มติที่ประชุม

กำหนดการรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำปี 2561

      กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ขอแจ้งรายละเอียดการรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (รายเอียดตามเอกสาร)

แผนประชาสมพนธกองทนแผนประชาสมพนธกองทน2คลิกดูรายละเอียดที่นี่