รายงานจำนวนสมาชิก

รายงานสมาชิก กสธท. ณ 1 พฤศจิกายน 2559

รายงานสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559   มีจำนวนทั้งสิน 20,567 ราย

          มีสมาชิกกองทุนสวัสดิการ สสธท. เสียชีวิตทั้งสิ้น 54 ราย กองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. ได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ให้ทายาทและผู้รับเงินสงเคราะห์ เป็นเงิน 54,000,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน)

นับว่าเป็นสวัสดิการที่ดีที่สุดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขไทย

555