เจ้าหน้าที่ กสธท

 

เจ้าหน้าที่
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

เมย

นางสาวแก้วตา กรมเหลี่ยมสาระ

เจ้าหน้าที่บัญชี

089-676-1444

เบบล

 นางสาวณัฏฐรี เผื่อนพงษ์

เจ้าหน้าที่บัญชี

089-133-2921

 

เปรยว

นางสาวจุรีพร เตมิยาจล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

083-009-7449