มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 4 เมษายน 2562

         กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิต สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด จำนวน 3 ราย ดังนี้

        1. นางคำวงศ์ ทบแป จำนวนเงิน 1,000,000.-บาท

        2. จ.ส.อ.อนงค์ พรหมสุขันธ์  จำนวนเงิน 1,000,000.-บาท

        3. นางสุพรรณี กันภัย   จำนวนเงิน 1,000,000.-บาท

        โดย นายอภิชาต อภิวัฒนพร ประธานกรรมการ และนายวารี แสงพันตา ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด  เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ 

      ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"