มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 25 เมษายน 2562

         กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิต สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้

        1. นายวัชระ จิตสูงเนิน  จำนวนเงิน 1,000,000.-บาท

        2. นางนพรัตน์ สวรรยาธิปัติ  จำนวนเงิน 1,000,000.-บาท

        โดย นายจรัญ เผือดจันทึก รองประธานกรรมการ คนที่ 1   นางอารี โคตรประทุม กรรมการและเลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ 

      ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"