มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562

         กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายอานนท์ เชียงชุม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครพนม จำกัด โดย นายแพทย์สุวัฒน์ คูสกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครพนม จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ จำนวนเงิน 1,000,000.-บาท

     ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครพนม จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"