มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (สอ.สสจ.อุบลราชธานี จก.)

 

         กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด จำนวน 2 ราย ได้แก่

        1. นายอภิชาติ  แสนทวีสุข จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

        2. นายประมูล บัวงาม จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

        โดย นางมยุรี เผือกไร่ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด และคณะฝ่ายจัดการศูนย์ประสานงาน เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ 

         ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"