มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 (สอ.รพ.มหาสารคาม จก.)

         กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต นายธีระพุฒน์ ศิระวงษ์ มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด โดย นางสุวัลยา ศรีรักษา รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด และ นางสาวชัชญาภา อินกลาง ผู้จัดการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

         ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม  จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"