มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (สอ.รพ.บ้านหมี่ จก.)

         กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตราย นางกรรณิกา กุลลา มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด โดย นางนุชนาถ ชำนิเชิงค้า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด และนางสาวอรวรรณ พรมทะบุตร ผู้จัดการและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

         ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"