มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (สอ.สธ.ร้อยเอ็ด จก.)

         กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้

        1. นายเผชิญ ศรีคุณ จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
        2. นายสวัสดิ์ ทุมมา จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

        โดย นายพิเชต ดวงบุบผา ประธานกรรมการ นายศิริพงษ์ ศิริอมรพรรณ กรรมการ และนางสาวสุดาวดี ศรีสมบัติ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์

         ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ดจำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"