มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 (สมาชิกสมัครตรง)

         กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ กสธท. ได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ดังนี้

        1. นางอรวรรณ ตูพานิช สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
        2. นายพะเยาว์ แก่นนาคำ สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

         ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทผู้เสียชีวิต มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"