มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหมสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 (สอ.สธ.นราธิวาส จก.)

กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม ให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นางยุพา เดชสุวรรณ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนราธิวาส จำกัด โดย นายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต ประธานกรรมการ/ที่ปรึกษา กสธท. นายแพทย์สมเกียรติ ทยานิธิกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23/2564 เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)    

     ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขนราธิวาส จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"