มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหมสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 (สอ.รพ. ประจวบคีรีขันธ์จก.)

กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม ให้ทายาทผู้เสียชีวิต สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางผุสดี เจริญพร จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  2. นางสาวเบญจภรณ์ ครองเดช จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  โดยนายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการ และนายสมยศ คงสุขไทย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม 

     ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"