มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหมสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 (สอ.รพ.ราชวิถีจก.)

กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม ให้ทายาทผู้เสียชีวิต สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายเทียน ธรรมโณ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 2.นางสดชื่น เขียนบรรดิษฐ์  จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  โดย ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม 

     ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"