มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม สมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 และ กสธท. ล้านที่ 3 ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 (สอ.สธ.อำนาจเจริญ จก.)

    กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. และคณะกรรมการ อนุมัติมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว และเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 และ กสธท. ล้านที่ 3 ให้ทายาทผู้เสียชีวิตนายเฉลิมพงษ์ ศรีสำอางค์ สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด โดยนายคมกฤษณ์ สุขไชย ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 จำนวน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และ กสธท. ล้านที่ 3 จำนวน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงินที่ได้รับทั้งสิ้น 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

     ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X3"  

                                                                                                         S 79781903