คณะกรรมการ กสธท.

 

 คณะกรรมการดำเนินการ และที่ปรึกษา
  
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย


1

ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย
ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.

 08 9711 2124

2

นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 08 1878 5239 

 3

นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 08 6290 0310 

4

นายพรเทพ ล้อมพรม
กรรมการและเหรัญญิก
 09 7098 6355

5

 ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
 08 1917 1867, 09 1797 9963

6

นางอารี โคตรประทุม
กรรมการ
 08 1593 9080

7

นายสนธิ์ มาสอาด
กรรมการ
 08 6131 1346

 8

นายธานี ก่อบุญ
กรรมการ
 09 8103 7520

9

นายศรายุทธ สมศรี
กรรมการ
 08 1717 2108

10

นายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต
ที่ปรึกษา
 09 9299 0066