เจ้าหน้าที่ กสธท.

เจ้าหน้าที่
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร
ผู้จัดการ

 

นางสาวพรปวีณ์ สุริยะก้านตรง
รองผู้จัดการ กสธท.

นางสาวจุรีพร เตมิยาจล
หัวหน้าสำนักงาน
ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวรัตนา เพชรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหาร

 

นางสาวปรางวารี นิลสอน
เจ้าหน้าที่บัญชี

9

นางสาวทัศดาว หล้าเกี่ยง
เจ้าหน้าที่บัญชี


นางสาวชมพร แววโนรี
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ


นางสาวรดีนุช แก้วโมรา
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

10
นางสาวชุดามาศ รัตนาวดี
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ