• ล้านที่ 2
  • iphon
ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท.ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง(ครั้งที่ 2) ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท.ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง(ครั้งที่ 2)      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ศูนย์ประสานงาน... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกันยายน 2560 ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกันยายน 2560                อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่งข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2560 และโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนิ... More detail
ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท.ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท.ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ศูนย์ประสานงาน กสธท. ท... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนสิงหาคม 2560   อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่งข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2560 และโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2560 เ... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560   อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่งข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2560 และโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2560 เ... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนมิถุนายน 2560      อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่งข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2560 และโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่... More detail
ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท.ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง(ครั้งที่ 2) ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท.ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง(ครั้งที่ 2) วันพฤหัสบดี, 07 กันยายน 2560      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ศูนย์ประสานงาน... More detail
ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท.ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท.ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ศูนย์ประสานงาน กสธท. ท... More detail
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย วันอังคาร, 07 มิถุนายน 2559 คำสั่งกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ที่ 5/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกร... More detail
เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. วันอังคาร, 12 เมษายน 2559 การเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. และการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์             ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาค... More detail
รายงานการลาออกของสมาชิก กสธท. ประจำปี 2560 รายงานการลาออกของสมาชิก กสธท. ประจำปี 2560 วันอังคาร, 12 กันยายน 2560      กองทุนสวัสดิก... More detail
รายงานการลาออกของสมาชิก กสธท. ประจำปี 2559 รายงานการลาออกของสมาชิก กสธท. ประจำปี 2559 วันอังคาร, 12 กันยายน 2560      กองทุนสวัสดิก... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกันยายน 2560 ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกันยายน 2560 วันพฤหัสบดี, 31 สิงหาคม 2560                อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11 ... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนสิงหาคม 2560 วันจันทร์, 31 กรกฎาคม 2560   อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่งข้อบังคับกอ... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560   อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่งข้อบังคับกอ... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนมิถุนายน 2560 วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2560      อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่งข้อบังค... More detail
รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิ สสธท. รอบเดือนกันยายน ถึงธันวาคม  2559 รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิ สสธท. รอบเดือนกันยายน ถึงธันวาคม 2559 วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2559      รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาช... More detail
มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท.    กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผุ้เสียชีวิต           ... More detail
ประธานกรรมการ กสธท. ร่วมลงนามกับ บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ กสธท. ร่วมลงนามกับ บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ กสธท. ร่วมลงนามกับ บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน) More detail
คณะกรรมการดำเนินการ กสธท. จับรางวัล Iphone 6s ครั้งที่ 1 คณะกรรมการดำเนินการ กสธท. จับรางวัล Iphone 6s ครั้งที่ 1 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ กสธท. และจับฉลากลุ้นรางวัล Iphone 6s ครั้งที่ 1 More detail
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็คฟอรั่มเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี More detail
การประชุมวิชาการ กสธท. ล้านที่ 2 การประชุมวิชาการ กสธท. ล้านที่ 2 การประชุมวิชาการ กสธท. ล้านที่ 2 สวัสดิการที่ดีที่สุดของบุคลากรวิชาชีพสาธารณสุขไทย ณ จังหวัดอุบลราชธานี More detail
รายงานจำนวนสมาชิก กสธท. ประจำเดือนสิงหาคม 2560 รายงานจำนวนสมาชิก กสธท. ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ตามที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตามความจำเป็นและความต้องการของสมาชิก และกำหนดข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.... More detail
รายงานจำนวนสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 รายงานจำนวนสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560   ตามที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตามความจำเป็นและความต้องการของสมาชิก และกำหนดข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.... More detail
รายงานสมาชิก กสธท. ณ 1 พฤศจิกายน 2559 รายงานสมาชิก กสธท. ณ 1 พฤศจิกายน 2559 รายงานสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559   มีจำนวนทั้งสิน 20,567 ราย           มีสมาชิกกอง... More detail
รายงานจำนวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) รายงานจำนวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) รายงานสมาชิก รายงานจำนวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)     ดาวน์โหลดเอกสารรายงานจำนวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการสม... More detail

ศูนย์ประสานงาน กสธท