ประกาศ/มติที่ประชุม

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567

               ตามที่ กองทุนกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า 8 ปี กสธท. ได้เติบโตขึ้นอย่างก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน นอกจากนี้ กสธท. ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสวัสดิการที่ดีที่สุดให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รวมถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มวิชาชีพอื่นทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 3 และ กสธท. ล้านที่ 4 เป้าหมายคือ 3 ล้านบาท ณ ปัจจุบัน กสธท. ล้านที่ 2 มีจำนวนสมาชิกกว่า 91,000 ราย กสธท. ล้านที่ 3 มีจำนวนสมาชิกกว่า 15,000 ราย และ กสธท. ล้านที่ 4 มีจำนวนสมาชิกกว่า 2,300 ราย นั้น

                     ทั้งนี้ กสธท. โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเพชรมณีชัย ชั้น 1 อาคารเพชรสะพานบุญ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 

 

  . 1