มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม สมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 ณ วันที่ 26 ส.ค. 66 (สอ.สธ.นครราชสีมา จก)

    กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท.และคณะกรรมการ กสธท. อนุมัติ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 ให้ทายาทผู้เสียชีวิตรายนางสุพัตรา แสนใหม่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยนายจีรังกูร เมืองแก้ว รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด และนางอารี โคตรประทุม กรรมการประจำศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด / กรรมการ สสธท. และ กสธท. และพร้อมด้วยฝ่ายจัดการศูนย์ประสานงานฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม

    ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"  

                                                                                                          1 2 5