เนื้อหา

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

 3

          การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเพชรมณีชัย อาคารเพชรสะพานบุญ จังหวัดนนทบุรี

          กราบขอบพระคุณสมาชิก สสธท. / กสธท. และคณะกรรมการ สสธท. / กสธท. ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 528 ท่าน

          กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 และ กสธท. ล้านที่ 3 ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

1. นางผ่องศรี ซื่อตรง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

6 1

2. นายจำนง สอนโก่ย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
6 2

3. นายเชาว์ โชติคุณ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

6 3

          ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิก มา ณ ที่นี้ด้วย

 

          และ สสธท. / กสธท. ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำจากงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 จำนวนทั้ง 11 รางวัล ดังนี้

S 12926978

1. นางเนาวรัตน์ ชาประสิทธิ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด
2. นายยุทธศักดิ์ อนาชัย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด
3. นางจีรพรรณ โนนเปือย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูณณ์ จำกัด
4. นายพิเชษฐ์ คิดเห็น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
5. นางสาววาสนา ครื้นจิต สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด
6. นายสุทร สุขรอบ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด
7. นายแพทย์ชัชวาลย์ ก่อสกุล สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด
8. นางปาริชาติ แสนชาติ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด
9. นางสุดาพร วงษาเนาว์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด
10. นางธนิดา กุสุมาลย์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด
11. นายจรัญ เผือดจันทึก สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด


 

 

1

2

DSCF4806

 4 1 2

5 2