เจ้าหน้าที่ กสธท.

เจ้าหน้าที่
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

1 

ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร
ผู้จัดการ

2 

นางสาวพรปวีณ์ สุริยะก้านตรง
รองผู้จัดการ กสธท.

3

นางสาวจุรีพร เตมิยาจล
หัวหน้าสำนักงาน
ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหาร

6

นางสาวชมพร แววโนรี
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

นางสาวรัตนา เพชรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหาร

5

นางสาวพิมพ์ประภา คำภิรมย์
เจ้าหน้าที่บริหาร

7นางสาวรดีนุช แก้วโมรา
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

8นางสาวชุดามาศ รัตนาวดี
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

9นางสาวปรางวารี นิลสอน
เจ้าหน้าที่บัญชี

10

นางสาวทัศดาว หล้าเกี่ยง
เจ้าหน้าที่บัญชี

11

นางสาวชุติกาญจน์ มั่นชาติ
เจ้าหน้าที่การเงิน

 

 

 

 


 

 

คณะกรรมการ กสธท.

 

 คณะกรรมการดำเนินการ และที่ปรึกษา
  
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย


1

ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย
ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.

 08 9711 2124

2

นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 08 1878 5239 

 3

นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 08 6290 0310 

4

นายพรเทพ ล้อมพรม
กรรมการและเหรัญญิก
 09 7098 6355

5

 ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
 08 1917 1867, 09 1797 9963

6

นางอารี โคตรประทุม
กรรมการ
 08 1593 9080

7

นายสนธิ์ มาสอาด
กรรมการ
 08 6131 1346

 8

นายธานี ก่อบุญ
กรรมการ
 09 8103 7520

9

นายศรายุทธ สมศรี
กรรมการ
 08 1717 2108

10

นายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต
ที่ปรึกษา
 09 9299 0066