เจ้าหน้าที่ กสธท.

เจ้าหน้าที่
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร
ผู้จัดการ

 

นางสาวพรปวีณ์ สุริยะก้านตรง
รองผู้จัดการ

 

นางสาวจุรีพร เตมิยาจล
หัวหน้าสำนักงาน
ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวรัตนา เพชรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหาร

 

นางสาวปรางวารี นิลสอน
เจ้าหน้าที่บัญชี

 

นางสาวกัลยรัตน์ กล้าเวช
เจ้าหน้าที่การเงิน

 
นางสาวชมพร แววโนรี
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
นางสาวรดีนุช แก้วโมรา
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

 


 

ผู้บริหาร กสธท.

ผู้บริหาร กสธท.

นายมะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท.

นายมะณู บุญศรีมณีชัย
ประธานกรรมการ กสธท.

คณะกรรมการ กสธท.

 

 คณะกรรมการดำเนินการ
  
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยดร.มะณู บุญศรีมณีชัย
ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.

 08 9711 2124, 09 2261 0199

นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 08 1878 5239

นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
08 6290 0310

 

นางอารี โคตรประทุม
กรรมการ
 08 1593 9080

นายธานี ก่อบุญ
กรรมการ
 09 8103 7520

 

นายศรายุทธ สมศรี
กรรมการ
 08 1717 2108

 

นายสนธิ์ มาสอาด
กรรมการ
 08 6131 1346

นายพรเทพ ล้อมพรม
กรรมการและเหรัญญิก
 09 7098 6355

                                   

ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
 08 1917 1867, 09 1797 9963