รายชื่อผู้โชคดีได้รับ iPhone 6s จาก กสธท. (รอบ 2) ประจำเดือนมี.ค.-เม.ย. 59

 

   สืบเนื่องในวันประชุมวิชาการและทัศนศึกษาสมาคม ประจำปี 2559 จังหวัดนครพนม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2559 ทางกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กสธท. และได้มีการจับฉลากลุ้นรางวัล iPhone 6s จำนวน 2 รางวัล ประจำรอบเดือนมีนาคม 2559 และเดือนเมษายน 2559 

ดูรายชื่อผู้โชคดี คลิกที่นี่SmileSmile

ประวัติความเป็นมา (กสธท.)

 

logo

ประวัติความเป็นมา (กสธท.)

กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

     

                สืบเนื่องจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้จัดประชุมวิชาการและทัศนศึกษา รุ่นที่ 1 จังหวัดมุกดาหาร ซินจ่าวเวียดนาม เยือนเวียดนามกลางเมืองมรดกโลก ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2558 ซึ่งได้มีสมาชิก สสธท. เสนอข้อคิดเห็นว่าควรจัดตั้งกองทุนเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมาคมเพิ่มอีก 1 ล้านบาท ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสธท. ชุดที่ 3/2558 ครั้งที่ 9/2 วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และเห็นชอบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2558 โดยเสนอที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งแรก ของกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นคราวน์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีมติอนุมัติข้อบังคับกองทุนทั้งฉบับ นั้น

                กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ตามความต้องการ บนความจำเป็นของสมาชิกสหกรณ์จำนวนมาก ที่มีหนี้มากกว่า 1 ล้านบาท เมื่อเสียชีวิตแล้วมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อหนี้ดังกล่าว หากจะประกันชีวิตรายบุคคลค่าใช้จ่ายก็สูงมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันของสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น และเพื่อเพิ่มสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน เป็นองค์กรที่มิได้ประสงค์จะหาผลกำไร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จึงได้หารูปแบบสวัสดิการที่ถูกต้องเหมาะสมให้แก่สมาชิก สสธท. เพิ่มอีก 1 ล้านบาท ตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ภายใต้แนวนโยบายแห่งรัฐในการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จึงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย อาศัยอำนาจตามข้อ 45 คณะกรรมการดำเนินการกองทุนได้พิจารณาอนุมัติจัดทำประกันกลุ่ม โดยให้บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นนายหน้าประกันชีวิตที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินการให้บริษัทประกันชีวิตชั้นนำระดับประเทศ ในการบริหารสินไหม เพื่อเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์แทนกองทุนด้วยอัตราเงินสวัสดิการสงเคราะห์จำนวน 1 ล้านบาท

ต่อมา กสธท. ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าชีวิตของครอบครัวชาววิชาชีพสาธารณสุขไทย ที่มีภาระหนี้สินมากกว่า 2 ล้านบาท และเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สมาชิกขาดหลักประกันของเงินกู้ และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมาย คือ 3 ล้านบาท คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 9/2563 วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 จึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ล้านที่ 3 โดยหากสมาชิกเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 3 เพิ่มอีกจำนวน 1 ล้านบาท

และในปี 2566 กสธท. ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสวัสดิการที่ดีที่สุด โดยมีเป้าหมาย “เป็นศูนย์กลางในการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มวิชาชีพอื่น” โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566 วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ล้านที่ 4 เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันของสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น และเพื่อเพิ่มสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน โดยหากสมาชิกเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม
“ ไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท ”

ติดต่อเรา

logo


logo

กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

เลขที่ 199/9 อาคารเพชรสะพานบุญ ชั้น 4 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 0 2496 1350-57 
โทรสาร 0 2496 1359
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานทะเบียน : โทร 09 2592 4199 ID Line : 0925924199
งานบัญชี : โทร 09 2581 8080 ID Line : 0925818080
งานอำนวยการ : 08 0810 5851 ID Line : 0808105851