รายชื่อผู้โชคดีได้รับ iPhone 6s จาก กสธท. (รอบ 2) ประจำเดือนมี.ค.-เม.ย. 59

 

   สืบเนื่องในวันประชุมวิชาการและทัศนศึกษาสมาคม ประจำปี 2559 จังหวัดนครพนม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2559 ทางกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กสธท. และได้มีการจับฉลากลุ้นรางวัล iPhone 6s จำนวน 2 รางวัล ประจำรอบเดือนมีนาคม 2559 และเดือนเมษายน 2559 

ดูรายชื่อผู้โชคดี คลิกที่นี่SmileSmile

ประวัติความเป็นมา (กสธท.)

 

logo

ประวัติความเป็นมา (กสธท.)

กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

          สืบเนื่องจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้จัดประชุมวิชาการและทัศนศึกษา รุ่นที่ 1 จังหวัดมุกดาหาร ซินจ่าวเวียดนาม เยือนเวียดนามกลางเมืองมรดกโลก ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีสมาชิก สสธท. เสนอข้อคิดเห็นว่าควรจัดตั้งกองทุนเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมาคม เพิ่มอีก 1 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันของสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น และเพิ่มสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบัน

       กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตามความต้องการบนความจำเป็นของสมาชิกสหกรณ์จำนวนมากที่มีหนี้มากกว่า 1 ล้านบาท เมื่อเสียชีวิตแล้วมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อหนี้ดังกล่าว หากจะประกันชีวิตรายบุคคลค่าใช้จ่ายก็สูงมาก เพื่อเป็นหลักประกันของสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น และเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน เป็นองค์กรที่มิได้ประสงค์จะหาผลกำไร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จึงได้หารูปแบบสวัสดิการที่ถูกต้อง เหมาะสมให้แก่สมาชิก สสธท. เพิ่มอีก 1 ล้านบาท ตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ภายใต้แนวนโยบายแห่งรัฐ ในการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จึงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย อาศัยอำนาจตามข้อ 43 คณะกรรมการดำเนินการกองทุนได้พิจารณาอนุมัติจัดทำประกันกลุ่ม โดยบริษัท ทรูไลฟ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นนายหน้าประกันชีวิตที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินการให้บริษัทประกันชีวิตชั้นนำระดับประเทศในการบริหารสินไหม เพื่อเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์แทนกองทุนด้วยอัตราเงินสวัสดิการสงเคราะห์จำนวน 1 ล้านบาท

ติดต่อเรา

 logo

 สำนักงานกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.)

เลขที่ 199/8 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-496-1340 ต่อ 110-111 , 092-581-8080 , 092-592-4199  

โทรสาร 02-4087657

Line ID : 0925818080 หรือ Line ID : 0925924199