ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. (ล้านที่ 3) รอบที่ 1

  ด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 9/2563 วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 ได้มีมติจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ล้านที่ 3 และกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครสมาชิก ประจำปี 2563 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 25 ธันวาคม 2563 สำหรับสมาชิก กสธท. ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 64 ปีบริบูรณ์ และเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและประกาศรับสมัคร กสธท. ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อสมัครเป็นสมาชิก กสธท. ล้านที่ 3 สมัครโดยสมัครใจ อย่างทั่วถึง

 คลิกดูประกาศ