ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2564 วันเสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติกำหนดเปิดรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 3 ประจำปี 2564 และเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติ ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ล้านที่ 2 เท่านั้น อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อสมัครเป็นสมาชิก กสธท. ล้านที่ 3 สมัครโดยสมัครใจ อย่างทั่วถึง

 คลิกดูประกาศ