ประกาศการรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านสตรี สำหรับผู้หญิง รับอายุ 20 - 45 ปี (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565)

         ด้วยกองทุนสวัสกิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2565 วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565 มีมติให้เปิดรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านสตรี ที่มีอายุระหว่าง 20 ปี ถึงอายุ 45 ปี สำหรับสมาชิกเพศหญิงที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท. ล้านที่ 1) และกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท. ล้านที่ 2) (ยกเว้นอาชีพทหาร ตำรวจ และอาสาสมัคร) อัตราเบี้ยประกันอายุ 20 ปี เริ่มต้น 2,720.- บาท เบี้ยประกันคงที่ 10 ปี เมื่อครบสัญญาต่ออายุได้อีก 10 ปี จนกว่าจะอายุ 65 ปี ต่อทุนประกัน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) นั้น

        ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสมาชิกสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกร์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ล้านที่ 2 เท่านั้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2565 วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2565 มีมติกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านสตรี และเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และประกาศการรับสมัคร กสธท. ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อสมัครเป็นสมาชิก กสธท. ล้านสตรี สมัครโดยสมัครใจอย่างทั่วถึง ดังนี้  

 คลิกดูประกาศ

  page 1