ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศแนวทางการปฏิบัติในการรับสมัครสมาชิก และการเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต ต่ออายุประจำปี สำหรับสมาชิกรายเก่า

 

        เพื่อให้การดำเนินงาน กสธท. และศูนย์ประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 จึงได้มีมติเห็นชอบกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการรับสมัครสมาชิก และการเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต ต่ออายุประจำปี สำหรับสมาชิกรายเก่า โดยจัดทำเป็นประกาศเพื่อให้ศูนย์ประสานงานถือปฏิบัติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

 คลิกดูประกาศ