ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศแนวทางการปฏิบัติในการออกใบเสร็จรับเงิน กสธท.

       ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงาน กสธท. และศูนย์ประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 จึงได้มีมติเห็นชอบกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการออกใบเสร็จรับเงิน กสธท. โดยจัดทำเป็นประกาศเพื่อให้ศูนย์ประสานงาน ถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

 คลิกดูประกาศ