ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท.ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง(ครั้งที่ 2)

     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ศูนย์ประสานงาน กสธท. ที่ทำยอดรับสมัครสมาชิกได้ตามเป้าหมายที่ จำนวน 500 ราย และ กสธท. จะมอบรางวัลทองคำหนัก ½ สลึง ให้ศูนย์ประสานงาน กสธท. ตามลำดับ (รายละเอียดตามประกาศ)

คลิกดูประกาศ