ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท.ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง(ครั้งที่ 4)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ศูนย์ประสานงาน กสธท. ที่ทำยอดรับสมัครสมาชิกได้ตามเป้าหมายที่ จำนวน 500 ราย และ กสธท. จะมอบรางวัลทองคำหนัก ½ สลึง ให้ศูนย์ประสานงาน กสธท. ตามลำดับดังนี้

คลิกดูประกาศ