มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหมสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564 (สอ.อนามัยสุรินทร์ จก.)

     กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว  หรือเงินสินไหม  ให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย   นายวิจิตร
เทียมทอง 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด โดย   นายศุภรัฐ พูนกล้า ประธานกรรมการ   นายรัตนชัย
รัตนโคตร   รองประธานกรรมการ   คนที่ 3 /กรรมการ สสธท.   พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ   ชุดที่ 52/2564
เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
   

     ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"